Božja MudrostLjubav prema Bogu je mudrost. To je Mudrost nad mudrostima jer tko ljubi sve zna i sve posjeduje. Knjiga Mudrosti trebala bi biti kodeks duhovnog života. Kao majčinska ruka trebala bi vas voditi i uvesti u savršeno poznavanje kreposti i moje nauke. Jer Mudrost mi pripravlja putove i od ljudi 'koji su kratka života i nesposobni da shvate sudove i zakone, slugu i djece službenica Božjih' čini bogove Raja Božjega.

Stoga vam kažem da ne propustite da vam pobjegne prigoda da činite dobra djela, da bi stajala kao novac za naplatu vaših grijeha kada, po milosti Božjoj, za njih se pokajete. Dobri čini su uvijek aktivni, pa makar samo po sjećanju koje izlazi iz dubine potištene duše i budi čežnju za vremenom kada smo bili dobri. Čežnja je često prvi korak na putu povratka Pravednosti. Ja sam rekao da i čaša hladne vode dana s ljubavlju žednome ne ostaje bez nagrade. Gutalj vode je ništa, kao materijalna vrijednost, ali velikim ga čini ljubav. I ne ostaje bez nagrade.

Zato, tražite najprije Mudrost da biste častili Gospodina i da biste čuli od Njega, u dan vječnosti: ''Budući da ti je to u srcu, a nisi iskao ni bogastva, ni blaga, ni slave, ni duga života, ni pobjede nad neprijateljima, nek ti je dana Mudrost'' t.j. sam Bog, jer Duh Mudrosti jest Duh Božji.

Tražite prije svega svetu Mudrost i ja ću vam je dati, a svaka druga stvar će vam biti dana i na način na koji je nitko od velikih svijeta ne može zadobiti. Ljubite Boga. Budite zabrinuti jedino da ga ljubite. Ljubite svoga bližnjega da biste častili Boga. Posvetite se služenju Boga, njegovoj pobjedi u srcima. Obratite Gospodinu onoga koji nije prijatelj Božji.

Budite sveti.

Sabirite sveta djela za vašu obranu protiv mogućih slabosti stvorenja. Budite vjerni Gospodinu. Ne kritizirajte ni žive ni mrtve. Ali prisilite se da nasljedujete dobre i tražite u Gospodina milosti ne radi vaše zemaljske radosti nego radi radosti Božje i bit će vam dane . . .

Svakom daru odgovara velika odgovornost od onoga koji ga prima, tim veća odgovornost čim je veći dar. I ovo je kušnja koji je stupanj izgradnje postigao duh. Ako duh obdaren od Boga umjesto da se usavršuje silazi prema materijalnosti, on je pao na kušnji i time pokazuje da nije izgrađen ili da je tek djelomično izgrađen.

Dvije su stvari koje su pokazatelji duhovne vrijednosti čovijeka: njegov način ponašanja u radosti i ponašanja u boli. Samo onaj tko je izgrađen u pravednosti zna biti ponizan u slavi, vjeran u radosti, zahvalan i postojan i onda kada je postigao (ono što je tražio) i kada ne želi više ništa. I zna biti strpljiv i ustrajati u ljubavi svoga Boga kada ga patnje napadaju, jedino tko je stvarno SVET . . .

Popular Posts